Hyväksytty SSHT ry:n vuosikokouksessa 19.12.2022

1§. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen sielunhoitoterapeutit ry ja kotipaikka on Lahti. Toimialueena on Suomi.

2§. Yhdistyksen tarkoitus ja tavoitteet

Yhdistyksen tarkoituksena on koota sielunhoitoterapiakoulutuksen suorittaneita henkilöitä yhteistoimintaan, tavoitteena kehittää ja edistää vastuullista sielunhoitoterapiaa Suomessa. Yhdistys perustaa toimintansa uskon, elämän ja etiikan kysymyksissä Raamatun auktoriteettiin ja apostoliseen uskontunnustukseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

– Järjestää kristilliseltä arvopohjalta terapeuttisia sielunhoitopäiviä.

– Järjestää jäsenistölle kokouksia, kursseja, koulutus- ja virkistäytymispäiviä.

– Tekee ja kehittää yhteistyötä psykoterapiaa, kristillistä terapiaa tai sielunhoitotyötä tukevien yhdistysten ja yhteisöjen kanssa.

– Harjoittaa yhdistyksen tavoitteita ja tarkoitusta tukevaa tiedotustoimintaa.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.

3§. Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Suomen ACC ry:n akkreditoiman sielunhoitoterapiakoulutuksen suorittanut sielunhoitoterapeutti tai Suomen ACC ry:n akkreditoima sielunhoitoterapeutti tai psykoterapeutti. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Yhdistyksen opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä edellä mainittujen sielunhoitoterapiakoulutuksien opiskelija.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Yhdistykseen hyväksytyn varsinaisen jäsenen, opiskelijajäsenen tai kannattajajäsenen tulee hyväksyä yhdistyksen tarkoitus. Hän ei saa olla henkilökohtaisten sitoumusten tai muiden syiden vuoksi esteellinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä, eikä kuulua yhdistyksen toimintaa ja periaatteita vastustaviin järjestöihin.

Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä kristillinen oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistystä ja tehdä yhteistyötä yhdistyksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Jäseneksi pyrkivä toimittaa täyttämänsä liittymislomakkeen yhdistyksen hallitukselle, joka päättää jäsenyydestä. Jos hakijaa ei hyväksytä yhdistyksen jäseneksi, perusteltu hallituksen päätös asiasta on toimitettava hakijalle 14 vuorokauden sisällä päätöksestä.

4§. Jäsenmaksu ja varainhankinta

Yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksua. Yhdistyksen vuosikokous vahvistaa seuraavan vuoden jäsenmaksun.

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet maksavat vuosikokouksen erikseen kummallekin jäsenryhmälle määräämän jäsenmaksun, opiskelijajäsenet maksavat 50% varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta ja yhteisöjäsenet varsinaisen jäsenen jäsenmaksun kolminkertaisena.

Jos jäseneksi liittymisen ajankohta on liittymisvuoden heinä-joulukuun välisenä aikana, silloin liittymisvuoden jäsenmaksuna peritään puolet vahvistetusta vuoden jäsenmaksusta.

Jäsenyyden tuomien oikeuksien ja etuuksien nauttiminen edellyttää, että jäsen on suorittanut erääntyneet jäsenmaksunsa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus järjestää maksullisia koulutuksia, harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, testamentteja, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä asianomaisen luvan saatuaan sekä harjoittaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä tavanomaista kioskikauppaa. Yhdistyksellä on oikeus järjestää kristillisten juhlien ja vastaavien yhteydessä kioski- ja ravintolatoimintaa. Yhdistyksellä on oikeus harjoittaa pienimuotoista kustannustoimintaa.

Yhdistyksen varainhankinta ei tähtää liiketaloudellisen voiton saamiseen, vaan yhdistyksen tavoitteiden ja tarkoituksen toteuttamiseen.

5§. Yhdistyksestä eroaminen

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan vuoden ajalta.

6§. Yhdistyksestä erottaminen

1. Yhdistyksen kokous voi erottaa yhdistyksen jäsenen:

A. jos hän rikkoo yhdistyksen sääntöjä, kieltäytyy noudattamasta yhdistyksen hallituksen tai yhdistyksen kokouksen antamia sääntöjen mukaisia ohjeita, tai muutoin toimii vastoin yhdistyksen omaksumia periaatteita, tai yhdistyksen eheyttä vahingoittavasti

B. jos hän kavaltaa yhdistyksen hänen hoitoonsa uskomia varoja

C. jos hän on päässyt jäsenyyteen antamalla itsestään vääriä tai muuten harhaanjohtavia tietoja.

2. Jäsentä, joka on erotettu yhdistyksestä muusta kuin jäsenmaksujen laiminlyömisen johdosta, ei ilman yhdistyksen kokouksen päätöstä voida ottaa uudelleen jäseneksi.

3. Perusteltu ehdotus jäsenen erottamiseksi on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Yhdistyksen hallituksen on asianomaista jäsentä kuultuaan annettava lausunto asiasta päättävälle yhdistyksen kokoukselle.

4. Yhdistyksen hallituksella on oikeus myös omasta aloitteestaan ehdottaa jonkun jäsenen yhdistyksestä erottamista yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.

5. Ennen kuin yhdistyksen kokous tekee päätöksen jäsenen erottamisesta, jäsenelle on varattava tilaisuus kirjallisesti tai kokouksessa suullisesti antaa selvityksensä asiasta.

7§. Yhdistyksen kokoukset

1. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys-marraskuussa.

Ylimääräisiä kokouksia yhdistys pitää tarvittaessa, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai vähintään yksi kymmenesosaa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokous on kutsuttava koolle viimeistään 45 vrk:n kuluttua siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

2. Yhdistyksen jäsen voi tehdä yhdistyksen hallitukselle tai yhdistyksen kokouksessa ehdotuksia yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi asioiksi ja hallituksen on ne oman lausuntonsa ohella valmisteltava seuraavaan kokoukseen. Jos asia on kiireellinen, se voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä käsitellä ja päättää heti, ellei yhdistyslaki toisin määrää. Tällainen asia on kuitenkin, mikäli mahdollista, ilmoitettava hallituksen puheenjohtajalle ennen kokouksen alkua.

3. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi niissä asioissa, joista säännöt erikseen määräävät. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide. Äänestys toimitetaan käsien nostolla. Jos joku kokouksessa olevista yhdistyksen jäsenistä sitä vaatii, on toimitettava lippuäänestys, jolloin äänten mennessä tasan asia ratkaistaan arvalla.

4. Kokouksessa läsnä olevat varsinaiset jäsenet ovat äänioikeutettuja. Kaikissa äänestyksissä varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Opiskelija- ja kannattajajäsenellä sekä yhteisöjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, äänioikeutta heillä ei ole. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

5. Yhdistyksen kokouksesta ilmoitetaan jäsenille viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse tai kirjeitse.

6. Yhdistyksen hallitus voi pyytää yhdistyksen ulkopuolelta kokouksessa käsiteltävän asian asiantuntijaa yhdistyksen kokoukseen. Hänellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

8§. Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a. avataan kokous

b. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

c. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

d. hyväksytään kokouksen työjärjestys

e. esitetään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

f. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

g. päätetään hallituksen varsinaisten ja varajäsenten määrä.

h. valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten ja/tai tehtävästä eronneen ja/tai pysyvästi estyneen tilalle.

i. valitaan yksi (1) varsinainen toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja

j. päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenille ja varajäsenille sekä hallituksen valitsemille toimihenkilöille maksettavista palkkioista ja kulukorvauksista.

k. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet

l. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

m. päätetään kokous

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada muun kuin kiireellisen asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kuukautta ennen niin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9§. Hallituksen tehtävät

1. Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu 4-6 varsinaista jäsentä ja 1-4 varajäsentä. Hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä on puolet joka toinen vuosi erovuorossa. Hallitusvastuussa olevien toimikauden pituus on kaksi vuotta.

2. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai yhdistyksen jäsenistä kalenterivuodeksi sihteerin, rahastonhoitajan, jäsenasianhoitajan ja tarvittaessa muita toimihenkilöitä. Hallitus määrittelee ja ohjeistaa valittujen henkilöiden tehtävät. Tehtäviin valitut henkilöt raportoivat vastuullaan olevista asioista hallituksen kokouksessa tai hallituksen puheenjohtajalle. Hallituksen ulkopuolisilla toimihenkilöillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa ellei hallitus toisin päätä.

3. Hallitus kokoontuu vähintään neljä (4) kertaa vuodessa tai useammin, jos puheenjohtaja tai kolme (3) hallituksen jäsentä sen katsoo tarpeelliseksi, käsittelemään yhdistyksen kokoukselle esitettäviä ym. asioita. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja enemmistö sen muista jäsenistä on läsnä.

4. Puheenjohtaja johtaa ja valvoo hallituksen työskentelyä ja tehtyjen päätösten toteuttamista.

5. Hallituksen tulee hoitaa huolellisesti yhdistyksen omaisuutta ja tallettaa sen varat luotettavalla ja yhdistykselle edullisella tavalla. Hallitus huolehtii siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen.

6. Hallitus on kaikista toimenpiteistään vastuussa yhdistyksen kokoukselle.

7. Hallituksen on pidettävä luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen nimi, ammatti ja kotipaikka sekä henkilöstä, joka ei ole Suomen kansalainen, kansalaisuus.

8. Hallituksen jäsen, joka ilmoittaa pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä tehdyn päätöksen johdosta, on vapaa päätöksen tuottamasta vastuusta, ellei hän osallistu päätöksen täytäntöönpanoon.

10§. Tilit ja toiminnantarkastus

1. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallitus hyväksyy kuluneen kalenterivuoden tilinpäätöksen. Tilinpäätös tarpeellisine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on luovutettava toiminnantarkastajalle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta.

2. Toiminnantarkastajan tulee tarkastaa yhdistyksen talous ja hallinto. Toiminnantarkastajan tulee kirjanpidon ja tilinpäätöksen osalta varmistua siitä, että tilinpäätös vastaa olennaisilta osin yhdistyksen toimintaa ja taloudellista asemaa. Hallinnon osalta toiminnantarkastajan tulee muodostaa yleiskuva siitä, onko yhdistyksen johto ja hallinto järjestetty yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisella tavalla ja onko yhdistyksen kokousten päätökset pantu täytäntöön kokousten linjausten mukaisesti.

3. Toiminnantarkastajan tulee luovuttaa asiakirjat tarkastettuina ja lausunnolla sekä toiminnantarkastuskertomuksella varustettuna viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta yhdistyksen hallitukselle.

11§. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan puheenjohtaja yksin tai sihteeri yhdessä hallituksen keskuudestaan valitseman jäsenen kanssa.

12§. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

1. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

2. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Jos yhdistys lakkautetaan, käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.